Általános szerződési feltételek

I.  Értelmező rész

a.  Szerződő felek

1.  Ügynök: KKD, képviseli: Polyák Tamás

2.  Charter cég: Az ügynököt hajó bérbeadással megbízó fél.

3.  Ügyfél: harmadik személy, aki a szolgáltatást az ügynök honlapján keresztül megrendeli.

4.  Ajánlatkérés: Ügyfél szerződéskötési szándék nélküli információ kérése.

5.  Foglalás: Ügyfél szerződéskötési szándékának kinyilvánítása.

6.  Check-in:A bérleti időszak kezdetén a hajót az Ügyfél átveszi a Charter cégtől – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.

7.  Check-out:A bérleti időszak végén a hajót a Charter cég átveszi az Ügyféltől – ideértve a felszerelések és tartozékok minőségi és mennyiségi ellenőrzését is.

8.  Skipper: Hajóskapitány, a hajó vezetésére jogosult személy, aki megfelelő képesítésekkel rendelkezik ehhez.

b.    A szolgáltatás tárgya

1.  Ügynök a honlapján keresztül kedvezményes áron hajókat ad bérbe a Charter cégek képviseletében az Ügyfelek részére. A YachtClubHungary.hu honlapján keresztül történt foglalással az Ügyfél a hajóbérlés szolgáltatást megrendelheti, mely szolgáltatás igénybe vételéért az Ügynök felé díjfizetési kötelezettség nem terheli.

II.  A szolgáltatás folyamata

1.  Ügyfél a honlapon keresztül ajánlatot kér, melyre Ügynök e-mailben 1 munkanapon belül válaszol.

2.  Ügyfél a részletek egyeztetése után lefoglalja a szolgáltatást: a nevezett hajóra az adott időszakra opció kerül, melyet az ár 50%-ának befizetésével lehet validálni: ez esetben a szerződés létrejön az Ügyfél és Charter cég között. A foglalásban megadott adatok helyessége az Ügyfél felelőssége.

3.  Az Ügyfél által az Ügynöknek megküldött foglalásnak minden esetben tartalmaznia kell: a vendég nevét, a chenk-in és check-out dátumát, az utasok számát, a hajó nevét, egyéb szolgáltatások igénylését, a foglaláshoz kapcsolódó egyéb adatokat.

4.  Ügynök által az Ügyfél felé továbbított visszaigazolásnak minden esetben tartalmaznia kell: az elfogadás tényét, a vendég nevét, a chenk-in és check-out dátumát, az utasok számát, a hajó nevét, egyéb szolgáltatások igénylését, a foglaláshoz kapcsolódó egyéb adatokat.

5.  A megrendelt szolgáltatás két részletben fizetendő. A foglalás visszaigazolásától számított 2 banki napon belül Ügyfél az Ügynök bankszámlájára az ajánlatban közölt előleget teljesít átutalással. A díjakról részletesen lásd a III. pontot.

6.  Amennyiben Ügyfél a foglalásban megadott telefonszámon, ill. e-mail címen nem elérhető és/vagy az előleg átutalása nem történik meg, úgy Ügynök a foglalást törli az átutalási határidő lejártától számított 5. banki napot követő napon, ez esetben a szerződés megszűnik.

7.  A szolgáltatás lemondásának szabályai: Amennyiben ügyfél a szolgáltatást annak kezdő időpontja előtt legalább 15 nappal lemondja, a teljes szolgáltatás 15%-ának megfelelő mértékű kötbért, amennyiben ügyfél a szolgáltatást annak kezdő időpontja előtt 15 napnál rövidebb időszakban mondja le, a teljes szolgáltatás 50%-ának megfelelő mértékű kötbért köteles fizetni.

III.  Díjak

a.  Bérleti díj

1.  Az árlistában megadott árak 50%-a foglaláskor fizetendő, a második 50%-a pedig legkésőbb 8 héttel az utazás megkezdése előtt.

2.  Amennyiben a bérleti díj határidőre nem érkezik be Bérbeadóhoz, úgy a Charter cég fenntartja magának a jogot a hajó bérbeadására harmadik fél részére, és nem terheli pénz visszafizetési kötelezettség.

3.  Az átutalás költségei az Ügyfelet terhelik.

4.  Ha az Ügyfél a bérleti szerződésben meghatározott időtartamnál hamarabb szolgáltatja vissza a hajót, a bérleti díj összegének időarányos részére akkor sem tarthat igényt.

b.  Letéti díj

1.  A letéti díj összegét a mindenkor érvényes árlista tartalmazza.

2.  A letéti összeg fizethető készpénzzel vagy bankkártyával (elfogadott kártyatípusok: MasterCard és Visa).

3.  A letéti összeg a hajó megfelelő állapotban történő visszaadása után teljes összegében visszajár.

4.  A teljes letéti díj összege helyett választható a letéti biztosítás kötése opciót, melynek során a mindenkori árlista szerinti letéti díj 18%-a fizetendő készpénzzel Kunában. A hajó megfelelő állapotban történő visszaadása után teljes letéti díj 10%-ának megfelelő összeg visszajár.

c.  Egyéb díjak

1.  A horvát idegenforgalmi adót az árak nem tartalmazzák, mértéke 7 Kn/fő/éj. A teljes összeg készpénzben fizetendő beszállás előtt a kikötőben az utazás teljes időtartamára.

2.  A Tranzit Log minden hajó esetében kötelezően fizetendő, mértékét a mindenkor aktuális árlista tartalmazza. A Transit Log fedezi a hajó takarítását, átvizsgálását, ágyneműk és konyharuhák szolgáltatását, az alapvető konyhai és fürdőszobai felszereléseket, a gázt és a horvát mobiltelefont.

3.  Az összes, kikötőben fizetendő díj készpénzben, Kunában fizetendő.

4.  A megadott árak minden esetben tartalmazzák az Áfát.

5.  A Hajó átvételét követően az idegen kikötői szolgáltatási díjak, az üzemanyag és egyéb szükséges készletek költségei az Ügyfelet terhelik.

6.  Horvát mobiltelefont a Charter cég biztosít, melyet az Ügyfél csak belső kommunikációra használhat. A külső hívások díját az Ügyfél köteles megtéríteni a Charter cég részére.

IV.  Területi hatály

1.  A bérbevett hajóval csak Horvátország közigazgatási határain belül lehet hajózni.

V.  A hajó használata

a.  Skipper

1.  Az Ügyfél kérésére a Charter cég szakképzett Skippert közvetít az Árlista szerinti külön díjazás ellenében. Az igényt az Ügyfél foglaláskor, de legkésőbb 8 héttel az utazás megkezdése előtt jelzi az Ügynök részére. A kormányos kiközvetítése nem mentesíti az Ügyfelet a kaució letételének kötelezettsége és a hajóval történő károkozás felelőssége alól.

2.  Az Ügyfél maga is gondoskodhat Skipperről. Eben az esetben a hajót vezető személynek rendelkeznie kell a bérleti szerződés tárgyául szolgáló hajóra érvényes engedéllyel, és a horvát törvényeknek megfelelő érvényes nemzetközi URH vizsgával. Az Ügyfél a check-in megkezdése előtt köteles bemutatni a Charter cégnek a Skipper hajóvezetői engedélyét és személyazonosító okmányait, melyekről a Bérbeadó a szerződéshez csatolt másolatot készíthet. Érvényes hajóvezetői engedély nélkül az Ügyfél a hajót csak szálláshelyként használhatja és azzal a kikötőhelyet nem hagyhatja el.

3.  A hajót kizárólag a bérleti szerződésben feltüntetett személyek vezethetik. Amennyiben nem a szerződésben meghatározott személy vezeti a hajót, abban az esetben a Yacht Club Hungary a letét összegét nem köteles visszatéríteni.

4.  A hajót csak olyan személy vezetheti, aki nem áll a vezetési képességre hátrányosan ható szer befolyása alatt, szervezetében nincs szeszes ital fogyasztásából származó alkohol, illetve más hasonlóan ható szer.

b.  A hajó átvétele, átadása

1.  A bérleti szerződés aláírásával Ügyfél az abban meghatározott időtartamra, a hajó visszaadásáig, a hajó ideiglenes üzembentartójává válik.

2.  Az Ügyfél köteles a hajót, annak tartozékait és más okmányait a legnagyobb gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a hajó forgalmi engedélyét és kulcsait mindig magánál tartani.

3.  A hajót a bérleti szerződés lejártának időpontjában megfelelő állapotban kell visszaszolgáltatni a megállapodás szerinti kikötőben. Amennyiben az Ügyfél más kikötőben hagyja a hajót, akkor a megállapodás szerinti kikötőbe történő, vízi vagy szárazföldi szállítás díját köteles megtéríteni.

4.  Amennyiben Ügyfél jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, abban az esetben a bérleti szerződés megkötéséhez három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány és bélyegző szükséges.

c.  A hajó használata

1.  A bérelt hajót a bérlet időtartama alatt kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni. Különösen tilos a hajót a bérlet ideje alatt üzletszerű személyszállításra, vendégéjszakák értékesítésére, versenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni.

2.  A hajókat kizárólag a gyártó által előírt üzemanyaggal lehet üzemeltetni. Nem megfelelő üzemanyag használata esetén a letét teljes mértékben visszatartásra kerülhet Bérbeadó által, továbbá a hajóban ilyen módon okozott kárt a Bérbeadó polgári peres úton minden esetben érvényesíti.

3.  A Beaufort skála szerinti 7-es erősségűnél nagyobb szél esetén a hajóval nem szabad elhagyni a kikötőt.

4.  A bérlet határozott ideje alatt a hajóval kapcsolatosan történő rendkívüli eseményekről (meghibásodás, baleset) Ügyfél minden esetben köteles a Charter céget. Amennyiben Ügyfél oldalán a bérlet ideje alatt szerviz, javítás, vagy egyéb olyan költség merül fel, amelyet a Charter cég felé érvényesíteni akar, ennek megtérítésére csak abban az esetben jogosult, ha ahhoz előzetesen a Charter cég képviselője írásban hozzájárul.

5.  A hajóról vizet szennyező és az élővilágot károsító anyagot a vízbe dobni, illetve önteni szigorúan tilos.

VI.  Kárfelelősség

1.  A bérelt hajóval okozott kárért az Ügyfél teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító az Ügyfélnek felróható okból nem, illetőleg csak részben fizet kártérítést. Lopás esetén az Ügyfél teljes egészében felelős a hajó értékéért és azt megfizetni tartozik, amennyiben a hajó forgalmi engedélyét és kulcsait a Charter cég képviselőjének felmutatni és átadni nem tudja.

2.  Az Ügyfél köteles megtéríteni a Charter cég részére, a bérlet ideje alatt keletkező olyan kárt, amely a bérelt hajó okmányainak, vagy a hajóval együtt átadott felszerelések pótlásával kapcsolatosan keletkezik.

3.  Ügyfél a bérlet ideje alatt történő személyi sérüléssel járó baleset, lopás, vagy feltörés esetén köteles rendőri intézkedést kérni, illetőleg rendőrségi eljárást kezdeményezni és a rendőrség által készített jegyzőkönyvet a Charter cég részére a lehető legrövidebb időn belül átadni. Baleset esetén Ügyfél köteles a hajóban elhelyezett baleseti valamint kárbejelentő dokumentumokat, formanyomtatványokat kitölteni és ezzel együttesen a károkozó és a károsult iratainak fénymásolatát a Charter cég részére átadni. Amennyiben Ügyfél az itt leírt kötelezettségét nem teljesíti, a kár megtérítése teljes mértékben őt terheli.

4.  Amennyiben az Ügyfél a hajót nem szolgáltatja vissza a bérleti szerződésben megadott időpont lejártához képest 6 órán belül, abban az esetben a Charter cég rendőrségi feljelentést tesz.

5.  Az Ügyfél felelőssége a hajón minden nap ellenőrizni az olajszintet, a hűtővizet és a hajófeneket. A hűtővíz vagy az olaj kifogyása miatt bekövetkező motorhibák nincsenek biztosítva, az ezekből fakadó károkat az Ügyfél teljes egészében köteles megtéríteni.

VII.  A Charter cég kötelezettségei és felelőssége

1.  A Charter cég gondoskodik arról, hogy a hajó(k) hajólevéllel, a törvények által előírt biztonsági és mentőfelszereléssel ellátva állnak az Ügyfél rendelkezésre. A Charter cég a hajót rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban, teli tankkal, a tartozéklistán feltüntetett tárgyakkal együtt, kitakarított állapotban bocsátja az Ügyfél rendelkezésére.

2.  Amennyiben a Charter cég neki fel nem róható okból nem tudja a lefoglalt hajót a check-in napjára üzemképes állapotban az Ügyfél részére biztosítani, jogában áll másik, legalább ugyanakkora, és legalább ugyanolyan árkategóriás hajót az Ügyfél rendelkezésére bocsátani. Ha a Charter cég nem tud legalább ugyanolyan árkategóriájú hajót felajánlani, az Ügyfél nem köteles elfogadni az ajánlatot. Erre tervezett check-in előtt legalább 48 órával van lehetősége. Ilyen esetben a Charter cég a foglalás teljes összegét köteles visszatéríteni.

3.  A Charter cég az Ügyfelet az út alatt ért károkért vagy sérülésekért felelősség nem terheli, kivéve, ha bizonyítható a szándékosság vagy a hanyag gondatlanság ténye.

4.  A hajókban elhelyezett navigációs eszközöket (térképek, kézikönyvek, iránytűk, GPS, plotter, URH) a Charter cég üzemképes állapotban bocsátja az Ügyfél rendelkezésére, ám ezek pontatlanságából vagy meghibásodásából fakadó káreseményekre a Charter cég nem vállal felelősséget.

VIII.  Az Ügynök felelőssége

1.  Az Ügynök csak a közvetítői tevékenysége során bekövetkező szándékos vagy súlyosan gondatlan kötelességszegés esetén tartozik felelősséggel.

IX.  Egyéb rendelkezések

1.  Ügyfél a Bérbeadó bankszámlájára történő utalással az Általános Szerződési Feltételeket és a Foglalási Megerősítőt elfogadja.